Privacyverklaring BeterIntegraal

(holding van BeterKliniek en NovygenInternational)

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw bestellingen goed te verwerken en voor de financiële afhandeling. 

Wat zijn onze plichten

Wij zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de webshop plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de website als volgt:

 

Welke gegevens verzamelen we van u? 

·      NAW gegevens

·      Geboortedatum

·      Telefoon

·      Mailadres

 

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld? 

·      Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o   voor doelmatig beheer en beleid;

·      Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

·      U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurt via een e-mail.

·      Alle onze medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

·      Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

·      Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Indien u zich uitschrijft voor onze website en nieuwsbrief is deze bewaartermijn in principe 5 jaar (vanaf de laatste bestelling), tenzij wettelijk langer bewaren noodzakelijk is (belastingdienst).

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

·      Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

·      Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 

·      Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

·      Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

·      Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan onsUw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. 

 

Uitwisseling gegevens
Wij wissellen alleen gegevens uit nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven.